چقدر زیباست که انسان عشق و دوست داشتن را با فصول هماهنگ سازد و سعی در تغییر رویه منفی وتقویت نقاط مثبت وجودی خویش نماید .عاشق شدن به موسم بهار می ماند ، احساس می کنیم که در باقیمانده عمر و برای همیشه روابطی عاشقانه خواهیم داشت . در بهار عشق وجودمان هم همانند طبیعت از نو شکفته می شود و از نو می روید و جانی دوباره می گیرد . قلب

همه چیز سبز است ، سبز به زیبایی درختان بهار

همه چیز صورتی است ، صورتی به زیبایی شکوفه های درختان .

همه چیز سفید است ، سفید به زیبایی گلهای نوشکفته پس بهار عشق بهاری است .

و بهار عشق زیباست ، بهار عشق باطراوت است . قلب

  لبخند پیام این هفته گروه ٧ دانشجو : لبخند

      قلب  عشق مانند هوا در همه جا موجود است 

                                      تو کمی نفس هایت را جانانه بکش قلب