اکنون نوبت به آخرین فصل یعنی زمستان عشق می رسیم .

 

 اکنون بار دیگر هوا تغییر می کند و زمستان از راه می رسد .

 

در سرمای زمستان تمام طبیعت در خود فرو می روند . زمان استراحت و احیا شدن است .

 

 زمان استراحت معنادار فرا می رسد . زمان سکون ، زمان عدم تحرک ، زمان تفکر ،

 

 این دورانی از روابط است که درد مشکلات حل ناشده خود را احساس می کنیم . نگران

 

اکنون فصل التیام است زمانی است که طبیعت به خواب فرو می رود سرمایی شدید ولی

 

 لطیف بر طبیعت حکم فرماست . سفیدی برف لباس زیبا بر تن طبیعت می کند این

 

لباس معنادار است . معنای آن تفکر است ، معنای ان نگرش دقیق است . متفکر

 

   لبخندپیام این هفته گروه ٧ دانشجو : لبخند

 

  قلبهمه باید بمیرند و تنها چیزی که مرگ را میراند عشق است قلب