اگر برام مثل یک اشک باشی تو چشمام قول  میدم واسه موندنت تا آخر عمرم

گریه نکنم تا همیشه برام بمونی .

 

 

                                                     این پست از گلاره می باشد چشمک