بگذار عشق خاصیت تو باشد

                                                  نه رابطه خاص تو با کسی