دل می رود زدستم صاحبدلان خدا را

                                                دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا قلب