من بهترین شعرهایم را روی تن تو نقاشی کرده بودم،
نمیدانستم یکی دیگر می آید، میخواند، عاشقت میشود