عشق با هم زیر باران ایستادن و خیس شدن نیست عشق ان است که یکی برای

دیگری چتری شود و او هیچگاه نفهمد که چرا خیس نشد.