فرهنگ فارسی عمید

1-  دوستی : یاری ، محبت ، عشق

2-  عشق : دوست داشتن به حد افراط شیفتگی ، دلدادگی ، دلبستگی

     و دوستی مفرط

3-  نوجوانی : تازه جوان ، پسری که تازه به سن جوانی رسیده است .

4-  جوانی : جوان بودن ، مقابل پیری

 قلبقلبقلب

فرهنگ فارسی خرد

1-  دوستی : مودت ، رفاقت ، خیرخواهی ، عشق و محبت

2-  عشق : محبت بسیار ، دلدادگی ، توجه باطنی به یک موجود یا یک چیز

3-  نوجوانی : تازه نوجوان ، پسری که تازه به نوجوانی رسیده است.

4-  جوانی : بهار عمر، برنایی سن از 18 تا 35 سالگی

 

                                            قلبقلبقلب

 

  

 

لبخندپیام این هفته  گروه  7 دانشجو  :لبخند  

 

 

   قلبعشق در دریا غرق شدن است و

                           دوست داشتن در دریا شنا کردنچشمک