دیدگاه اریکسون

١. مرحله نوجوانی درمرحله پنجم زندگی یعنی از سن ( 12 تا 18 ) سالگی می باشد :

از نظر وی فرد در این مرحله نسبت به شخصیت خود آگاهی پیدا می کند و به دنبال ارتباط  

با یک گروه و جنس و فرهنگ و مذهب می باشد یعنی به زبان ساده تر وی در پی هویت

خود می باشد . خنثی

٢. مرحله جوانی در مرحله ششم زندگی یعنی ( 19 تا 35 ) سالگی می باشد :

از نظر او این مرحله آغاز بزرگسالی می باشد و جوان در جستجوی صمیمیت ، عشق

ورزیدن ، دوستی است .خجالت

 و جوانانی که هویت منسجمی در دوره قبل داشته اند می توانند در برقراری رابطه

 صمیمانه و انسانی نسبت به جنس مخالف موفق تر هستند .نیشخند

 

        لبخند پیام این هفته گروه ٧ دانشجو : لبخند

 

             قلبعشق آن نیست که یک دل به صد یار دهی

                                                عشق آن است که صد دل به یک یار دهیقلب