عشق  دوست داشتن به طور افراط ، شیفتگی ، دلبستگی و دوستی مفرط .

  اما معنای عاشق که فاعل کلمه عشق است ، کسی که عشق می ورزد، بسیاردوست دارند

 کسی که دیگری را به حد افراط دوست دارد و یا دلبستگی به چیزی دارد ، دل داده ، دلبسته ،

 دلباخته ، شیفته و جمع آن هم عشاق می باشد . قلب

 عشق موهبت الهی است و سرمنشا فطرت آن زاییده کمال خداوند و پس از آن انبیا و صالحین

 و بزرگان  اهل علم و قلم و دانش تربیت معلم می باشد . فرشته

 عشق و علاقه مفرط ، ضامن بقای حیات و پرونده روح پاک و منزه است که ضامن آفرینش

 و تداوم حیات و بقای هستی می باشد.

 روانشناسان معتقدند عشق واکنشی آموختنی و احساسی فراگرفتنی است یعنی هر آدمی عشق

  را با توجه به آموخته ها ، باورها ، شرطی ها و محدودیت هایش می شناسد و سپس تجربه

  می کند بنابراین محیط رشد آدمی تاثیر عمیقی بر عشق ورزی دارد .

 انسان های سراسر جهان با عشق ، یکسان برخورد نمی کنند . اماهمه بر این باورند اگر

 دوست داشتن شدت یابد به مرحله عشق میرسد . قلب

 عشق اصیل دارای مشخصه هایی است که ما کما بیش از آن آگاهیم .

 عشق ابتدا نهال کوچکی است که به مرور زمان بارور می شود .

 عامل باروری مهر ، بی چشم داشتی و از خود مایه گذاشتن شخص عاشق .خجالت

 انسان عاشق می تواند با حوصله ، شجاع ، مهربان با گذشت و ایثارگر باشد .

 عاشق واقعی معتقد است معشوقش هیچ نقصی ندارد .تعجب

  او در فکر معشوق نیست او از دل محبوبش خبر دارد . لبخند

  او می داند تغییر منش چقدر برایش سخت است .چشمک

 لازمه عشق ابدی : گذشت ، بردباری ، صبر است .قلب

 

 لبخندپیام این هفته وبلاگ 7 دانشجو : لبخند

 

                قلب دوستی قطره اشکی است که در معبد عشق

                                                  هر کجایش بچکد مهر و وفا می روید قلب